ذریه طیّبه

رب هب لی من لدنک ذریة طیبه

ذریه طیّبه

رب هب لی من لدنک ذریة طیبه

ذریه طیّبه

من حجاب را دوست دارم.

۱۵ مطلب با موضوع «مفاهیم آموزشی :: آموزش قرآن» ثبت شده استرنگ آمیزی آیه به آیه سوره قدر:

دریافت


شعر های سوره قدر: 

داده خدای احد            به قلب پاک احمد

قرآنو ناگهانی               در یه شب نورانی

شب قدر و شب آه        بهتره از هزار ماه

فرشته­ها از بالا             پایین میان بچه­ ها

به فرمان خداوند           تقدیرو می­نویسند

تقدیر آدما­ رو                بنده­های خدا رو

منبع: مائده آسمانی چاپ جدید

................................

ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﺪﯾﺲ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ :

ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ ﯼ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻧﺰﺩ ﻣﻦ ﺁﻣﺪ، ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﻠﻘﻪ ﯼ ﻗﺮﺁﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﮐﻨﺪ .. . ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺘﻢ ﺁﯾﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﺣﻔﻈﯽ؟ ﮔﻔﺖ: ﺑﻠﻪ، ﮔﻔﺘﻢ: ﺍﺯ ﺟﺰﺀ ﻋﻢ ﺑﺨﻮﺍﻥ ﺍﻭ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﻧﺪ ... ﮔﻔﺘﻢ ﺁﯾﺎ ﺳﻮﺭﻩ ﯼ ﺗﺒﺎﺭﮎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﺮﯼ؟ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺳﻨﺶ ﮐﻢ ﺑﻮﺩ ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺣﻔﻈﺶ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮﺩﻡ ... ﺍﺯ ﺳﻮﺭﻩ ﯼ ﻧﺤﻞ ﺍﺯ ﺍﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﺣﻔﻆ ﺍﺳﺖ ﺗﻌﺠﺒﻢ ﺯﯾﺎﺩﺗﺮ ﺷﺪ ... ﺍﺯ ﺳﻮﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻘﺮﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ، ﺩﯾﺪﻡ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺧﻮﺍﻧﺪ ... ﮔﻔﺘﻢ ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ﯼ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺣﻔﻈﯽ؟ ﮔﻔﺖ : ﺑﻠﻪ !! ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪ ... ﺍﺯ ﺍﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﺩﺍ ﻭﻟﯽ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﯿﺎﻭﺭﺩ ... ﺩﺭﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻮﺩﻡ ... !!! ﺍﯾﻦ

ﭘﺪﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺪﺭﯼ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺑﭽﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﺭﺩ؟

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺪﺭﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺰﺩﻡ ﺁﻭﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﻌﺠﺐ ﺁﻭﺭﺗﺮ ﺑﻮﺩ ﭼﻮﻥ ﺩﯾﺪﻡ ﺍﺯ ﻇﺎﻫﺮ ﭘﺪﺭﺵ ﺑﺮﻧﻤﯽ ﺁﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ...ﺧﻮﺩﺵ ﭘﯿﺶ ﺩﺳﺘﯽ ﮐﺮﺩ ﮔﻔﺖ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺑﺎﯼ ﺍﻭ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻢ!!! ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺣﯿﺮﺕ ﺭﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻢ ... ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﺍﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﻣﺎﺩﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﺮﺩﯼ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺍﺭﺯﺩ... 

ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺵ ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺮﺁﻥ ﺩﺍﺭﻡ ... ﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮑﻢ ﮐﻪ ﭼﻬﺎﺭﺳﺎﻟﻪ ﺍﺳﺖ ﺟﺰﺀ ﻋﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﺩ ... ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﮔﻔﺘﻢ : ﺍﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﯾﺮ ﺍﺳﺖ!!! ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ: ﻣﺎﺩﺭﺷﺎﻥ ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﻣﺎﻥ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﺪ، ﺗﻼﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﺮﺁﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﺁﻥ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ .... ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺍﻭﻝ ﺍﺯ ﺑﻘﯿﻪ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ﺍﻭ ﺷﺎﻡ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ، ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺍﻭﻝ ﺍﺯ ﺑﻘﯿﻪ ﺣﻔﻈﺶ ﺭﺍ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺩﻫﺪ ﺍﻭ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﺭﺍ ﮐﺠﺎ ﺑﺮﻭﯾﻢ ... ﻫﺮﮐﺲ ﺣﻔﻆ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﮐﺠﺎ ﺑﺮﻭﯾﻢ ...

ﻣﺎﺩﺭﺷﺎﻥ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﯿﻦ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻭﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺣﻔﻆ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ ﻭﺗﻼﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺍﺯ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻠﻮ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ ... ﺑﻠﯽ ﺍﯾﻨﺴﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﺯﻥ ﺻﺎﻟﺢ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺍﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺭ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ...

یک روزی روزگاری                آدم های خیلی بد

رسول را اذیت کردن             گفتن که ای محمد

بی پسر و بی یاور                   تویی تنها و ابتر

خدا جوابشون داد                  این آیه را نشان داد

هر کس که گفته ابتر              خودش شده بی یاور

ما به تو هدیه دادیم                زهرا رو بخشیده ایم

جایزه ی تو باشه                     زهرا که بهترینه

 

*****


این سوره کوثره                   از همه کوچیکتره

خدا گفته به احمد                 عزیزم یا محمد

به تو یه کوثر دادیم              زهرای اطهر دادیم

تو هم به شکر نعمت           خدا رو کن عبادت

قربونی کن قربونی               خودت که خوب می دونی

طعنه زنهِ تو خواره               دیگه نسلی نداره

 

*****


خدای خوب و مهربون                          داده به پیغمبرمون

هدیه ای چون فاطمه رو                       عزیز قلب همه رو

پس ای رسول مهربون                          هدیه بده نماز بخون

دشمن تو حتما خودش نابود می­شه        اینو بدون اینو بدون


*****

 

خدای خوب و مهربون                          داده به پیغمبرمون

کوثری چون فاطمه رو                       عزیز قلب همه رو

پس ای رسول مهربون                         دعا بکن، نماز بخون

تو نذر و قربانی بده


آهای آهای بچه ها                  در این سوره­ی زیبا

پیامبرم یکسره                       به او پناه می­بره

از شر هر وسوسه                   شیطنت و دسیسه

وسوسه­هاس شیطان                  درون قلب انسان

شیطانی که این­همه                     در کمین آدمه

ما از شیطان رجیم                  به حق پناه می­بریم

 

*****

بگو تو ای محمد                   تو ای رسول سرمد

خدا بود پناهم                      بود چراغ راهم

رها کند او انسان                   از شر و دیو و شیطان

که هست فریب شیطون         به شکل های فراوون

به شکل جن و انسان             در آشکار و درنهان

اما کسی که با خداست         ازشیطون راهش جداست

 

 

*****

اول به نام خدا                         خدای خوب و دانا

که خیلی مهربونه                   هرکی اینو می دونه

بخشنده و رحیمه                   خالق این زمینه

گفته خدای مهربون                                  به حضرت محمد

بگو به بندگانم                        دور بشن از کار بَد

پناه اونها منم                          همیشه توی دنیا

هرکجایی من هستم                      کنار و یار شما

بگو فقط خداوند                        هست پادشاه جهان

هرکه بگه غیر از این                      رفته به راه شیطان

قدرت و مالُ پولُ                    داده خدا به آدم

با فکر بد دور می شیم                 از خدا جون ما کم کم

گول نخورید آدما                       که قدرت از سوی اوست

شیطونه دشمن ماست                    خدا داره مارو دوست

قول بده آی بچه جون                    دوری کنی تو از اون


*****

بگو که ای خدایا                     پناه من تو هستی

تویی که راه خود را                         به روی من نبستی

پروردگار انسان                      ای خدای مهربان

پناه می آرم به تو                    از حمله های شیطان  

بازی های قرآنی استاد افشاری از سرباز کوچک:

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

سلام 

مجموعه ای از سرودها و اشعار مذهبی و کتاب مثل های قرآنی که هر دو برای کار با کودک و نوجوان مفید هستند، را از زیر دریافت کنید:

اشعار و سرودهای مذهبی

مثل های قرآنی

بیاید بیاید ، بچه ها 
یه حرف دارم با شما 
قرآن کتاب دینه 
کتاب مسلمینه 
قرآن را حفظش کنید 
خود را با ارزش کنید 
پاداش حفظ قرآن 
هست بهشت و رضوان

آ-آ مثل آل عمــــــــران 
طراوت روح و جان

دومین سوره ­هستش 
که اومده تو قرآن

***

ب-ب مثل اون بقره 
یا مثل اون بروجِ

هرکی بخـــــونه اونو 
از بـدی در خروجِ

***

ت-ت مثل اون تغابن 
یا مثل سوره­ ی تین

وقتی اونا رو خوندی 
دعا کن بگو آمین

***

ث-ث هم آهـــــای بچه­ ها 
مثــــــال قـوم ثمود

گشتیم ولی با این حرف 
سوره تو قرآن نبود

***

ج- سه تا سوره با این حرف
اومــــــده توی قرآن 

جمعـــــــه و جـــــن و جـــاثیه 
یادت باشه بچه جان

***

ح-ح مثل سوره ­ی حج 
یا مثل حشـر و حدید

بالاتر از ایـــــن کتـــــاب 
هیچ کس کتابی ندید

***

خ- شیطانی بــد قواره 
دشمن این آدم­هاست

یه وقــــــــت نیفتی دام وســـوسه­ های خناس

***

د - د مثل الــــــدخانِ 
سـوره­ای پر بیانِ

تو این ســــــوره از خدا 
هزار و صد نشانِ

صحبت اون بیـــــشتر از 
عذاب کــــــــافرانِ

هر کسی کار خوب کرد 
همیشه در امانِ

***

ذ- فقط یه سوره داریم 
شروع میشه اون با ذال

ســــــــــــــوره ذاریـــــاتِ 
بخون اونــــــو تو هر حال

***

ر- ر مثل سوره­ ی رم 
یا مثل ســــــــــوره­ ی رعد

بی وضــــو ای بچه­ ها 
نمیشه به قرآن دست زد

***

ز- ز هم مثل زخرفِ و 
یا زمــر و زلزله

راه خــــــدا راه راست 
بقیه هم باطله

***

س- س سوره ­هایی مثل 
سبا و سجده داره

خدا بــــــــــــــــــــــرای آدم 
یه چند تا مژده داره

کار های خوب و نیـــــــکو 
عاقبتش قشنگه

هرکی اومــــد تو این راه 
با شیطونا تو جنگه

***

ش-ش مثل سوره­­ ی شرح 
یا مثل سوره ­ی شمس

بازم می­گم قــــــــــــــرآن رو 
تو بی وضو نکن لمـــس

*** 

ص-ص مثل سوره­ صاد 
دیگری مثل صافات

از خــــــــــدا هرکی دوره 
می­افته تو مکافات

***

ط-ط مثل طور و طه دیگـــــــری مثل طارق

بیزاره پـــــــروردگــــار 
از هرچی دزد و سارق

***

ض- یک­ سوره هم­ با­این­ حرف 
اومده در این کتاب

خونــــــدن الضحـــــــــــی هم بچـــه ها داره ثواب

***

ظ-ظ هم مثل ظالمین 
یا مثل ظلم و ظالم

جزاشــــــونو کی میده 
به جز خــــدای عالم

***

ع-ع هم مثل عنکبوت 
سوره­ا­ی مثل علق

بخون تو اقـــــــرا بسم 
ربــــک الذی خلــق

***

غ-غ مثل اون غافر و 
یکی دیگه غـــــاشیه

رو آیه هـــاش انگاری 
عطر و گلاب پاشیده

***

ف-ف مثل سوره­­­ ی فجر 
یا سوره­ ی فصلت

اگه بخــــــــونی اونــــــــو 
سر نمیره حوصلت

***

ق-ق مثل اون قیامت 
یا مثل سوره­ قدر

کلاً آدم با قــــــــــــرآن 
میره بالا صدر صدر

***

ک-ک مثل سوره­ ی کهف 
خدا پرســتا یک صف

شش نفــــر و با یک سگ 
شدند باهم یک هدف

***

ل-ل مثل سوره ­ی لیل 
دیگری مثل لقمان

هردو کـــــــلام خداست 
که اومده تو قرآن

***

ن-ن مثل سوره ­ی نوح 
یا مثل ســـــوره­ ی نـاس

واسه همین قــرآن بود 
دو دســتاشو داد عباس

یا مثل ســــــورهو­ی نحل 
اون یکی ســــوره­ ی نمل 

با این که اون کــوچیکه 
ببین چی رو کرده حـمل

***

م-م مثل سوره ­ی ملک 
یا ســوره­­ مرسـلات

یا ســــــوره­ ی محـــــمد 
بچه­ ها باهم