ذریه طیّبه

رب هب لی من لدنک ذریة طیبه

ذریه طیّبه

رب هب لی من لدنک ذریة طیبه

ذریه طیّبه

من حجاب را دوست دارم.

۲۶ مطلب در اسفند ۱۳۹۳ ثبت شده است

سلام 

کتاب راهنمای اردوهای تربیتی رو می توانید از اینجا دانلود کنید.

دریافت

کتاب اردوهای تربیتی چگونه و با کدام برنامه؟ را هم از اینجا

دریافت

ُسلام

فایل ذخیره شده، کتابچه آموزشی بازی های کلاسی است که اداره آموزش و پرورش خراسان رضوی، با تاکید بر درس تربیت بدنی تهیه کرده.

این مقدمه کتاب هست:

ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ و ﻧﻘﺶ ورزش و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن و رﺷـﺪ  و ﺗﻌـﺎﻟﯽ  ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه درس ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ در ﻣﺪارس ﭘﯽ ﺑﺮد. ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و درﺳﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎﺑﻪ رﺷـﺪ  اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﮐﻮدﮐـﺎن و  ، ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و درﺳﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯿﻬﻦ ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻘﻦ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺬﯾﺮﮐﺮدن داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد. ﺟﻬﺖ ﻋﯿﻨﯽ ﮐﺮدن ارزش درس ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ درﻣﺪارس ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ ﻣﻬـﻢ داﻧﺴﺖ.

ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻓﺮاوان ﮐﻪ ﺑﺮای اﺟـﺮای ﺑـﺎزی ﻫـﺎی ﺑﯿﺮون از ﮐﻼس ﭘﯿﺶ روی ﻣﺮﺑﯿﺎن و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮآن ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ در ﺟﻬـﺖﻫﺮﭼـﻪ ﻏﻨـﯽ ﺗﺮﮐـﺮدن ﺳﺎﻋﺎت درس ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ در ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ و ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻼس در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺎز آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺑﺎزی ﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟـﺮا  در داﺧـﻞ، ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ دﻫﻨﺪ، ﮐﻼس را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ و ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺮدآوری ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﯽ و ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯽ و ﭼﻬﺎر ﺑﺎزی ﮐﻼﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ درس ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﺑﺎ ﻫﺪاف ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻮش وﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﺳﺎده و در دﺳﺘﺮس داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑـﺪﻧﯽ  ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻣﯿﺪ آن را دارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺤﺘﺮم در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ "ﺑﺎزی ﻫـﺎی  ﮐﻼﺳﯽ"و اراﺋﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻏﻨﯽ ﺗﺮ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺮ ﮔﺮدد، ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ آﺳﺘﺎن ﺣﻖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺰﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ"ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮاﻧﯽ" و ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ اﺟﺮای ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﻗﺪﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻮل در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﺰﯾﺰ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮدارﯾﻢ.  

فایل رو از اینجا دانلود کنید.

دریافت 

خاطره ای از آقای قرائتی در مورد کارت عروسی:

من یک کارت عروسی از یک دختر خانمی که خانه پدرش رفتم دستم آمد از بس جذب این کارت شدم کارتش را با خودم آوردم قم. یکی از افراد محترم تبریز دخترش را عروس میکند بعد در کارت عروسیش می نویسد که باسمه تعالی دوشیزه فلانی و آقای فلانی به ازدواج هم در آوردند بنا داشتیم جشن با شکوهی بگیریم شما را هم دعوت کنیم اما تصمیم گرفتیم بودجه جشن را بدهیم به یک خواهر و برادر و آنها هم ازدواج کنند.

بنابراین جشنی نداریم کارت را فرستادیم که بدانید ما عروس شدیم ولی تشریف نیاورید. این کارت کارت اطلاع بود که بدانید که ازدواج شد گرچه از دیدارتان محرومم ولی امیداورام این عمل انقلابی اسلامی را بپذیرید. و اگر یک سال تشریفات ازدواج در ایران کم بشود و دختر و پسری بی زن و بی شوهر نمی مانند و اگر یک سال پولهایی که در ساختمانها خرج دکور سازی می شود کم بشود کسی بی خانه در ایران نمی ماند.کارت عروسی عمار، ایده ای فرهنگی را از اینجا ببینید.

- فقط کسی می تواند وارد بازی شود که با انداختن مهره مخصوص بازی یک شش بیاورد (و خدا یک شش به ما داده و ما را وارد بازی کرده است ( آمدن ما به دنیا خود نعمتی بزرگ است که باید قدرش را بدانیم فرض کنید هم اکنون به شما بگویند که برای دیدار با مقام معظم رهبری و یا دیدار با امام زمان (عج) انتخاب شده اید و ایشان منتظر شماست چه حالی به شما دست می دهد آیا سعی نمی کنید بهترین حرفها را به ایشان بگویید و حتی کمترین بی ادبی را در حضور ایشان مرتکب نشوید و ...

حال اینکه ما را خدا دعوت و انتخاب کرده که بدنیا بیاییم.

  ما نبودیم و تقاضای نبود                               لطف ناخواسته ما را در ربود(مولانا)

- هنگام آمیزش زن و مرد برای تولید نسل میلیون ها اسپرم از بدن مرد وارد بدن زن شده تا فقط با یک تخمک موجود در بدن زن تولید سلول تخم نمایند و سلول ابتدایی جنین تولید شود ولی فقط یک اسپرم موفق به این کار خواهد شد و بقیه نابود می شوند در همین ابتدا باید بدانید که خدا شما را از بین میلیونها نفر انتخاب کرده و دست روی شما گذاشته است و گفته: شما عزیزم ، شما بیایید به دنیا)

  - با انجام هر کار خوب شما یک خانه به جلو حرکت می کنید ولی بعضی کار های خوب نردبان هستند ( مثلا روزه گرفتن در بعضی از روزهای خاص که ثواب هفتاد سال عبادت را دارند و یا عبادت در شب قدر که ثواب هزار ماه را دارد و یا نماز شب خواندن و ... ( هر چه ثوابش بیشتر باشد ، نردبان بزرگتری است)) و می توانند در پیشرفت ما و سریع رسیدن ما به خانه های بالاتر بسیار مؤثر باشند.

- بعضی از کار ها باعث اُفت ما می شوند و ما را به خانه های پایین بازی می برند بعبارتی مار دارند(مثل خوردن مال یتیم و یا بدرفتاری با پدر و مادر و غیبت و ....(اعمالی که خداوند برای مرتکبین آنها وعده عذاب کرده است) و هر چه گناه بزرگتری باشد مار بزرگتری است و سقوط بیشتری را باعث می شود

   - از سمت 50 به سمت صفر مار ها زیادترند و از سمت 50 به بالا نردبانها بیشترند ( یعنی اگر در مسیر خوبیها حرکت کنیم خدا هم نردبانهای بیشتری جلو پای ما قرار می دهد بعبارتی توفیق انجام کارهای خیر بیشتری به ما داده می شود.

  و اگر در مسیر مخالف حرکت کنیم هر روز در فساد بیشتری غرق شده و امید به برگشت کمتر می شود و شیطان مار های بیشتری در مسیر ما قرار می دهد تا ما را به پایین ترین خانه ها برساند.(سنت استدراج)

 

 

( وَ الَّذِینَ کَذَّبُوا بِئَایَتِنَا سنَستَدْرِجُهُم مِّنْ حَیْث لا یَعْلَمُونَ*وَ أُمْلى لَهُمْ إِنَّ کَیْدِى مَتِینٌ(اعراف182 و 183)( آنها که آیات ما را تکذیب کردند، به تدریج از جائى که نمی ‏دانند، گرفتار مجازاتشان خواهیم کرد. و به آنها مهلت مى ‏دهم [تا مجازاتشان دردناکتر باشد]؛ زیرا طرح و نقشه من، قوى [و حساب شده] است. [و هیچ کس را قدرت فرار از آن نیست.])

   - خدا این بازی را طراحی کرده و  بما اجازه بازی داده است (ما را آفریده ، راه را بما نشان داده و نیروی حرکت هم داده )(قضا و قدر الهی و سنت های خدا قوانین این بازی است) ولی اختیار هم بما داده که به هر سمت که خواستیم حرکت کنیم.)( إِنَّا هَدَیْنَهُ السبِیلَ إِمَّا شاکِراً وَ إِمَّا کَفُوراً ؛ ما راه را به او نشان دادیم، خواه شاکر باشد [و پذیرا گردد] یا ناسپاس) (انسان 3).

حال که قوانین این بازی را دانستیم ، خوب می فهمیم که کسی در این بازی برنده است که زرنگی کرده و از هر نردبانی برای رسیدن به منزل نهایی استفاده کند(از هر کار خیری که ثواب بیشتری دارد) و قبل از تمام شدن زمان بازی ، خود را به پایان راه برساند (مثل سلمان که پیامبر(ص)در باره ایشان می فرمودند: همه مشتاق بهشتند و بهشت مشتاق سلمان است).

برگرفته از سایت معبری به سمت خدا

شب جمعه هست و شب زیارتی امام حسین علیه السلام


آب را گل نکنید . . . شاید از دور علمدار حسین،

 مشک طفلان بر دوش، زخم و خون بر اندام،‌

می رسد تا که از این آب روان، پر کند مشک تهی،

 ببرد جرعه آبی برساند به حرم، تا علی اصغر بی شیر رباب،

       نفسش تازه شود و بخوابد آرام ...


آب را گل نکنید ... که عزیزان حسین،

همگی خیره به راهند که ساقی آید، و به انگشت کرم،‌

        گره کور عطش بگشاید ... 


آب را گل نکنید ... ‌که در این نزدیکی،‌ عابدی تشنه لب و بیمار است،

       در تب و گریه اسیر ...


آب را گل نکنید ... که بود مهریه مادرشان،

نه همین آب که هر جای دگر، رود و نهری جاریست،

مهر زهرای بتول است، از این است که من میگویم،‌

آب را گل نکنید، آب را گل نکنید ...


صلی الله علیک یا مظلوم یا اباعبدالله الحسین (ع)

یه روز یه دختر با حجاب می ره دانشگاه

یکی از دوستای  بی حجابش می خواد مسخرش کنه

می گه تازه گی ها  دیوانه ها خودشون رو جلد می کنند

همه می خندند دخترباحجاب در جوابش می گه

تا حالا دیدی ا رو پیکان 48 چادر بکشن؟

این بار هم می خندند اما این بار....


یه دلیل زیبا برای حجاب

همسر شهید علی تجلائی می گوید: قبل از شروع مراسم عقد علی آقا رو به من کرد و گفت: شنیده ام که عروس در مراسم عقد هر چه از خداوند بزرگ بخواهد اجابتش حتمی است، نگاهش کردم و کفتم: چه آرزویی داری؟ در حالی که چشمان مهربانش را به زمین دوخته بود گفت: اگر علاقه ای به من دارید و اگر به خوشبختی من می اندیشید، لطف کنید و از خدا برایم شهادت را بخواهید.

دعــای خیـر مادر در کنج خانه سالمندان فرزنـد را شرمنده می کند.

زمین خوردن چه زیباست اگر هدف بوسیدن خاک پای مادر باشد...

دست پر مهر پدر و مادر تنها دست هایی هستند که اگر کوتاه از دنیا هم باشند از تمام دستها بلند ترند...

خدایـــــــــــــــــا خودت پناه بچه های بی سرپرست باش ...

.
به سلامتی بچه‌هایی که پول خرید یه دوچرخه رو ندارن اما دلشون پاک و بی ریاست


تو دنیای به این بزرگی..
فقط پدر مادر هستند که حاضراً مثل پاک کن، خودشون رو کوچیک کنند تا اشتباهات ما را پاک کنند...

تنها کسیکه وقتی شکمش را لگد می زنی ازشدت شوق می خندد مادر است.

مجموعه ای از فایل های صوتی در رابطه با تربیت توحیدی فرزند از سایت http://nasletohidi.ir/

این سایت بخشی داره که مخصوص مشاوره در زمینه مراقبت های بارداری و تربیت توحیدی فرزندان

 

تربیت نسل توحیدی

   صوت با موضوعات زیر را می توانید از اینجا دانلود کنید. 

    آداب انعقاد نطفه - هانی چیت چیان

    انواع زایمان - دکتر نیسانی

    بلوغ عاطفی - هانی چیت چیان

    تغذیه از نگاه طب سنتی در دوران بارداری - دکتر نجات بخش

    تغذیه از نگاه طب سنتی در دوران بارداری- دکتر نجات بخش

    دانستنیهای جنین و نوزاد-دکتر فریبا کیانی

    دانستنیهای دوران کودکی - دکتر کیانی - متخصص کودکان و نوزادان

    رابطه پدر و مادر پس از تولد کودک - دکتر محمد جعفر غفرانی

    طب سنتی - دکتر فاطمه نجات بخش

    مباشرت از نگاه قرآن-ویژه خانم ها - دکتر غفرانی

    مراقبت های قبل از انعقاد نطفه - استاد چیت چیان

   مروری بر سوره برای تربیت نسل توحیدی در دوره جنینی - استاد چیت چیان

    مهمترین اصول خانواده توحیدی - دکتر محمد جعفر غفرانی

    نقش والدین در تربیت فرزندان توحیدی و مهمترین اصول خانواده توحیدی-ویژه آقایان-دکتر غفرانی

    نکات پزشکی زنان و بارداری - دکتر کیاندخت کیانی

    نکات پزشکی قبل از بارداری، باروری طبیعی و عوامل موثر در بارداری- دکتر کیاندخت کیانی

    نکات پزشکی نوزادان - دکتر کیانی

مادرم  به من درسی داد که فراموشم نمی شود.

محمد پسر اول من می خواست به دنیا بیاید و این تجربه اول ما بود. نصف شب بود که درد به سراغ مادرش آمد. با داروهایی که می شناختم و با گل گاوزبان و تخم شوید کارسازی نمودم ولی درد زایمان بود و شتاب می گرفت، به منزل پدر آمدم.

هنوز ساعاتی تا اذان صبح مانده بود. مادرم با چند نفر از بستگان به پذیرایی مادر محمد (همسرم)مشغول شدند و مرا از اتاق تبعید کرد.

من از دور فریاد ها و ناله ها را می شنیدم و زمان بر من کند می گذشت، تجربه اول من بود، حدود طلوع آفتاب خانم دکتر تشیدی(دکتر) را آوردیم، با خیال راحت تری در انتظار تولد نشستیم، فریادها و ناله ها زیادتر می شد اما از ولادت خبری نبود، مادرم را صدا زدم، من آشفته بودم ولی او سرخوش.

پرسیدم آیا مشکلی هست؟ جواب داد کار زایمان طبیعی است، گفتم پس چه وقت فارغ می شود، با این همه ناله کی کار تمام می شود؟ خندید و گفت تا نای نالیدن دارد و توان فریاد کشیدن دارد، نمی زاید. آنجا که درد توانش را گرفت، آن وقت فارغ می شود ...

مدتی گذشت، از نای افتاده بود و فقط زنجموره بود، که صدای گریه محمد بلند شد، و این حرف و این درس را فهمیدم که تا نای نالیدن داری و تا آنجا که توان داری ولادتی نیست، راه آنجا آغاز می شود که تو به پایان می رسی.

راستی که در هنگام توانایی دو پای شکر و صبر هست و در هنگام عجز و ناتوانی، بلوغ و عنایت حق هست و با این همه امکان چه جای ترس و یاس و سستی و حزن است؟

وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَ أَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ (آل عمران ۱۳۹)

مشکل ما در این جاست که نمی خواهیم از نعمت های دنیا و امکانات آن، چیزی به دست بیاوریم و نمی خواهیم با این مرکب ها به جایی برویم وگرنه به نعمت ها دلبسته نمی شدیم و حساب می کردیم که با داشتن و یا از دست دادن، با کدامین زودتر می رسیم که برای حرکت ما دو پای شکر در هنگام دارایی و صبر در هنگام گرفتاری هست. پس دیگر چه رنجی داریم و چه مرگی داریم. آنجا که با شکر و صبر می توان رفت، آنجا که اگر از پای افتادی و ناتوان شدی، تازه با عجز می توان رفت، دیگر چه حرفی داریم و چه منطقی داریم. آخر راه آنجا آغاز می شود که ما تمام می شویم.

علی صفایی حائری

کتاب درسهایی از انقلاب دفتر سوم « قیام»، صفحه 223